Bergen bystyre har vedtatt at det fra fredag 3. juli til søndag 16. august vil det være stengt for trafikk over Torget. Bryggen stenges for biltrafikk fra nord ved Sandbrogaten, men det vil være mulig å kjøre til Bryggen via Øvregaten og Vetrlidsallmenningen. Stengingen er en del av Miljøløftet som skal redusere trafikk i sentrum.

OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Nyheter

Torget stenges for biltrafikk i sommer

Fra fredag 3. juli klokken 23:59 og fram til søndag 16. august klokken 23:59 vil det være stengt for trafikk over Torget.

Bergen bystyre vedtok i april i år stengning for biltrafikk over Torget og Bryggen i sommer som en prøveordning. Tiltaket er en del av Miljøløftet. Stengingen vil redusere trafikkbelastningen i mange av gatene i sentrumskjernen.

Bryggen stenges for biltrafikk fra nord ved Sandbrogaten, men det vil være mulig å kjøre til Bryggen via Øvregaten og Vetrlidsallmenningen.

Det er Statens vegvesen som gjennomfører tiltaket på vegne av Miljøløftet.

Torget stenges for biltrafikk i sommer
Kart som viser kjøremønster når det er sommerstengt på Torget og Bryggen

Det legges opp til et sonetrafikksystem som gir full tilgjengelighet til alle deler av sentrum, men gjennomgangstrafikken mellom Bergen nord og sentrum og mellom Bryggen/Sandviken og resten av sentrum, må kjøre via Fløyfjellstunnelen. Buss, taxi, moped vil fortsatt kunne kjøre over Torget og Bryggen. Det er ikke tillatt for motorsykkel å kjøre over Torget i stengeperioden. De skal benytte samme kjøremønster som biler, som illustrert i kartet over.

Varetransport over Torget mot nord vil være mulig mellom kl. 10 og 14 alle dager.
Det bli manuell skilting som gjør det mulig å åpne Torget og Bryggen på kort varsel i situasjoner når dette er nødvending, eksempelvis dersom Fløyfjellstunnelen av en eller annen grunn må stenges.

Stengepunkter og døgnbemanning

Fra sør vil det bli stengt for innkjøring til Torget fra krysset Småstrandgaten/ Strandgaten. Fra nord vil det bli stengt for innkjøring til Bryggen ved Bradbenken (se kart). Bryggen vil ha biladkomst fra sør, via Øvregaten og Vetrlidsallmenningen. Det vil ikke være kjøretilkomst for vanlig trafikk til Kong Oscars gate fra Torget. Trafikk til Kong Oscars gate/Vågsbunnen vil gå via Domkirkegaten.

Skilting

Stengingen vil bli skiltet på følgende måte
  • Innkjøring forbudt-skilt ved stengepunktene ved Strandkaien og Bradbenken, som kan tildekkes manuelt ved stenging av Fløyfjellstunnelen
  • Ved stengpunktene i sentrum vil det være døgnbemanning
  • Informasjonsskilter settes ut langs innfartsårene
  • Friteksttavlene brukes til supplerende informasjon til trafikanter
  • Det etableres nytt kollektivfelt på strekningen Festplassen til Torget, og i Småstrandgaten fra og med kryss Olav Kyrres gate blir forbudt for elbil i kollektivfeltet.

Må regne med noe økt trafikk på omkjøringsvegene

Stengingen av Torget medfører redusert trafikk i sentrumsgatene, og en økning av trafikken på omkjøringsvegene rundt sentrum.

På sommeren er trafikknivået vesentlig lavere enn i normalsituasjonen, og det forventes ikke større trafikkavviklingsproblemer. Statens vegvesen vil observere trafikksituasjonen og iverksette nødvendige avbøtende tiltak dersom trafikksikkerhetshensyn krever det.

Stengingen gjelder ikke buss, taxi og moped

Stengingen gjelder ikke buss, taxi og moped.  Det blir tilkomst til berørte eiendommer på Torget og nordre del av Kong Oscars gate for varelevering mellom 10 og 14 alle dager.

Motorsyklister kan ikke kjøre over Torget, de skal benytte Fløyfjellstunnelen.

Trafikkavvikling ved stenging av Fløyfjellstunnelen

Dersom Fløyfjelltunellen skulle stenge vil det bli åpnet for trafikk over Bryggen og Torget omgående. Det er normalt få hendelser som inntreffer i rushperiodene i løpet av sommermånedene, og trafikken gjennom Bergen sentrum er generelt lavere.

Nattarbeid i Munkebotntunnelen

Det pågår tunneloppgradering i Munkebotntunnelen og den er nattestengt mandag – fredag i tidsrommet 01:45 – 05:30. Ved nattestenging må trafikk fra Sandviken retning Åsane kjøre Fløyfjellstunnelen mot sentrum til Danmarksplass for å snu og så kjøre til Åsane.

Elbiler kan ikke bruke nytt kollektivfelt i Småstrandgaten

I krysset Småstrandgaten/ Olav Kyrres gate blir det ikke tillatt for elbiler å bruke kollektivfeltet. Årsaken er at dette feltet fortsetter over Torget. Det er kun kollektivtrafikk, taxi og varetransport som skal kjøre over Torget. Elbiler må derfor ut av kollektivfeltet før krysset Småstrandgaten/ Olav Kyrres gate slik at de kan svinge til venstre og inn Strandkaien.

Kontaktpersoner:

Spørsmål om vedtaket fattet i Bergen bystyre og trafikkplan sentrum:
Senioringeniør ved Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune,
Rolf Knudsen, telefon: 994 26 030

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av stengingen:
Fungerende prosjektleder i Statens vegvesen,
Beate Eide Riisnæs, telefon: 962 36 913

Spørsmål om Miljøløftet:
Sekretariatsleder i Miljøløftet,
Solveig Paule, telefon: 930 53 457

Spørsmål om nattarbeid i Munkebotntunnelen:
Ta kontakt Tunneloppgraderingsprosjektet, telefon: 477 80 174