bySHOP – nytt prosjekt som styrker sentrumshandelen

For å møte den økende konkurransen fra internasjonal netthandel og kundenes økende forventninger om tilgjengelighet får nå alle med fast utsalgssted i Bergen sentrum mulighet til å delta i en felles, digital markedsplass med tilknyttet logistikkløsning. På denne måten kan kundene handle i sentrum døgnet rundt fra hvor som helst, og få varene utlevert eller hjemkjørt etter kundens ønske.

bySHOP er kundevennlig, miljøvennlig og styrker sentrumshandelen!

Bakgrunn, forutsetninger og føringer for prosjektet

bySHOP
Oversikt som viser forventet utvikling frem mot år 2050 av detaljhandel og fordeling butikkhandel og netthandel. Veksten forventes å foregå innen netthandel. Kilde: Prognosesenteret.
bySHOP
Omsetning i mill. kr. ekskl. mva i netthandelen (norske bedrifter) 2008-2020. Kilde: Kvarud Analyse/SSB

Netthandelen utgjorde i 2020 ca. 14% av total detaljhandel globalt. Netthandelens andel av detaljhandel totalt er forventet å øke raskt i årene som kommer. Før korona forventet man at netthandelsandelen skulle øke mot 20% innen 2030, på grunn av koronapandemien er det stor grunn til å anta at denne veksten blir fremskyndet.

Ifølge statistisk sentralbyrås detaljomsetningsindeks økte omsetningen i netthandelen med hele 74,4 prosent i februar 2021. Noe som betyr at netthandelen sto for snaue 50 prosent av omsetningsveksten i detaljhandelen i februar.

Fysisk handel og e-handel smelter i stadig større grad sammen. Både forbrukere og butikkdrivere forventer i stadig økende grad at den lokale markedsplassen tilbyr en integrert fysisk og digital kundeopplevelse.

bySHOP
Årlig omsetningsendring i netthandelen fra norske bedrifter 2009-2020 samt 1. kvartal 2021. Kilde: Kvarud Analyse/SSB

Den fysiske sentrumshandelen er under stadig økende press. I tillegg til at netthandelens økende popularitet utfordrer all fysisk handel, så vokser også omsetningen og handelsarealet hos de bilbaserte kjøpesentrene i bydelene.

Dette er en trend som på kort sikt ble forsterket av koronapandemiens krav om hjemmekontor og forbud mot reise- og møtevirksomhet, som i stor grad rammet næringsaktivitet i bysentrum til fordel for vekst i bydelssentrene.

På lengre sikt forsterkes den økonomiske utviklingen med økende vekst innen bilbasert handel i bydelene av redusert tilgjengelighet for biler inn mot og i bysentrum. Dette er en konsekvens av myndighetenes langsiktige arbeid mot en mer bærekraftig og klimavennlig byutvikling, som beskrevet i Bergensprogrammet og videreført i Miljøløftet, forankret i FNs bærekraftsmål.

Personbiltrafikken i Bergen skal i de kommende årene reduseres betraktelig. Bergen kommune har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til nullvekst i personbiltrafikken. Grønn strategi legger opp til 20 prosent reduksjon i personbiltrafikken innen 2030. Byrådet har et mål om 30 prosent reduksjon av biltrafikken innen utgangen av 2023. I tillegg har bystyret erklært klimakrise, og at det haster å få ned utslippene. Trafikkplan sentrum er under utarbeidelse hos Miljøløftet, og har som mål å endre kjøremønsteret og fjerne biltrafikk fra sentrumsgatene. Bybanen er under utbygging og skal være byens kollektive ryggrad.

På bakgrunn av dette haster det med å få på plass en løsning som gjør sentrum tilgjengelig også som en digital markedsplass, som fornyer og styrker konkurransekraften til bedrifter og arbeidsplasser i sentrum på veien videre.

Den digitale markedsplassen skal tilby varer og tjenester fra lokale bedrifter i en felles, kostnadseffektiv og brukervennlig netthandelsløsning, som inkluderer hjemkjøring og klikk & hent-funksjon.

Tilbudet i sentrum består av et stort mangfold av produkter og tjenester som er tilgjengelig lokalt i markedsområdet.

Ved å tilby sentrumshandelen samlet til kundene, via en felles, brukervennlig nettbutikk og felles handlekurv, og med en felles, miljøvennlig hjemleverings-tjeneste og klikk & hent-løsning, dannes bakteppet for en attraktiv digital markedsplass som tar opp konkurransen med de større, internasjonale alternativene. Dette bidrar også til at vi kan jobbe enda bedre opp mot FNs bærekraftsmål. De av bærekraftsmålene som mest relevant for dette prosjektet er:

  • Nr 9 – Innovasjon og infrastruktur
  • Nr 11 – Bærekraftige byer og samfunn
  • Nr 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Nr 13 – Stoppe klimaendringene
bySHOP
FNs bærekraftsmål nr. 9, 11, 12 og 13 vurderes som særlig relevant for bySHOP-prosjektet for å styrke sentrumhandelen på en innovativ, miljøvennlig og kundevennlig måte.

I tillegg er det en betydelig andel bedrifter med publikumsrettede tilbud i sentrum som av ulike grunner ennå ikke tilbyr digital handel, og som lettere kan digitalisere handleopplevelsen ved å delta på den nye lokale, digitale markedsplassen.

Bergen Sentrum AS har gjennomført forprosjektet «verdens beste byAPP» med støtte fra Bergen kommune, og på bakgrunn av dette og etter ny søknad til Bergen kommune fått tilskudd (innvilget 1.12.2020) til utvikling av «en felles, digital markedsplass for næringsdrivende i Bergen sentrum».

Bergen Sentrum AS er allerede sterkt tilstede med høy trafikk i digitale kanaler, både via nettsiden bergensentrum.no som har over 900.000 sidevisninger og 400.000 besøkende årlig, og gjennom den digitale GDPR-godkjente kundedatabasen og markedføringsplattformen byVENN som har 72.000 medlemmer som vi kommuniserer med via app, sms, pushmeldinger og nyhetsbrev.

Leverandør av den digitale markedsplassen er Placewise, som har utviklet et pilotprosjekt rundt konseptet for Scala Eiendom ved Kuben kjøpesenter med støtte fra Innovasjon Norge. Placewise er også leverandør av Bergen Sentrums markedsføringsplattform byVENN, et samarbeid som startet i 2015. Placewise er verdensledende innen digitale løsninger til den globale kjøpesenterbransjen, med over 1.000 kjøpesentre i mer enn 20 land i Europa, Asia, USA og Canada.

Bergen Sentrum AS er den første sentrumsorganisasjonen som tilbyr en slik innovativ løsning på vegne av næringsdrivende i et bysentrum.

Den digitale markedsplassen forventes å bli en suksess dersom de tre viktigste suksesskriteriene innfris:

  1. Innhold. Dess større produktutvalg som tilbys på markedsplassen, jo mer den attraktiv blir den.
  2. Distribusjon. At konsumentene eksponeres for markedsplassen i relevante sammenhenger er avgjørende for kundetrafikken.
  3. Funksjonalitet. At markedsplassen har et godt brukergrensesnitt både for bedrifter som skal tilby sine produkter der, og for konsumenter som skal handle der. I tillegg er en miljøvennlig logistikkløsning som fungerer optimalt, avgjørende for kundelojalitet og gjenkjøp.

Det forventes at den digitale markedsplassen tas i bruk i stadig økende grad etter lansering, og at den bidrar til at sentrum får en viktig funksjon også i den stadig mer digitale fremtiden. Med sin sentrale plassering vil sentrum kunne spille en viktig rolle som både som utstillingsvindu og tids- og kostnadseffektivt logistikknutepunkt som gir verdiøkende tjenester for innbyggerne og sikrer lokal verdiskaping og lokale arbeidsplasser.

Med opprettelsen av en digital markedsplass vil sentrum kunne benyttes døgnet rundt, uansett hvor kundene befinner seg. Utfordringene med parkeringsplasser, bompenger og spredt bebyggelse blir mindre relevant, og fordelen med sentrums store mangfold og utvalg som et stort varelager midt i Bergensregionen kommer enda mer til nytte.

Når man etablerer en e-handelsløsning, ser man ofte at også den fysiske handelen øker, noe som tilsier at en digital markedsplass for sentrum også vil kunne bidra til å øke konkurransekraften også for de fysiske utsalgsstedene.

Bergen Sentrum AS er byens offisielle sentrumsselskap, opprettet som et direkte resultat av «Strategisk sentrumsplan for Bergen 1997». Eierne er Bergen kommune (49%), Visit Bergen (17%), Bergen Næringsråd (17%) og Sentrumsforeningen i Bergen (17%).

Bergen Sentrum AS representerer over 500 medlemsbedrifter i Bergen sentrum innen publikumsrettet virksomhet, og jobber helårlig med å styrke rammevilkårene for næringsdrift i sentrum.

Bergen Sentrum AS bidrar til å øke sentrumsvirksomhetenes lønnsomhet og konkurranseevne gjennom å markedsføre sentrum som et helhetlig tilbud av handel, service, opplevelser, kultur og servering. At flest mulig kan drive lønnsom publikumsrettet næringsdrift i sentrum er avgjørende for at sentrum skal kunne være attraktivt.

Et levende og bærekraftig Bergen sentrum gir positive ringvirkninger for innbyggere, kommune og næringsliv i hele regionen. Det er også en viktig drivkraft på veien mot et mer klimavennlig samfunn.

Bergen Sentrum AS har etablert det heleide datterselskapet Bergen Sentrum Netthandel AS for å utvikle og drifte den digitale markedsplassen.

Selskapets formål er:

«Drift og markedsføring av netthandel, og det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapets formål ansees å være ideelt ettersom det ikke har til hensikt å skaffe aksjeeier økonomisk utbytte. Overskudd i selskapet og formuen ved oppløsning, skal anvendes i samsvar med selskapets formål.»

Nedenfor kan du se en video som forklarer konseptet.

bySHOP