OBS! Artikkelen er mer enn ett år gammel

Artikler

Foreslår tiltak for sterkere sentrumshandel

Forpliktende gårdeiersamarbeid, fortetting og større lokalpolitisk engasjement må til for å styrke sentrumshandelen i norske byer, mener TØI (Transportøkonomisk Institutt). Les mer om forslagene, og se rapporten i sin helhet her. Dybdestudiene er foretatt i Asker, Drammen, Hamar og Mosjøen.

Forpliktende gårdeiersamarbeid, fortetting og større lokalpolitisk engasjement må til for å styrke sentrumshandelen i norske byer, mener TØI (Transportøkonomisk Institutt).

Forslagene kommer i en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. TØI har lagt særlig vekt på hva som skal til for å trekke til seg gode leietakere i sentrum.

– Hensikten med oppdraget er å få bedre kunnskap om hvordan sentrum kan styrkes som en attraktiv og konkurransedyktig arena for handel og service. Jeg vil nå se nærmere på virkemidlene som foreslås, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

En fragmentert gårdeierstruktur fremheves som en hovedutfordring i rapporten. Det reduserer mulighetene for eiendomsutvikling på tvers av eiendomsgrensene. Den fragmenterte strukturen reduserer også mulighetene for et godt og målrettet samarbeid med kommunen. Bedre og mer forpliktende samarbeid mellom gårdeierne, etablering av gårdeierselskap, felles aksjeselskap og restrukturering mot færre og større eiere kan være mulige løsninger, konkluderer TØI.

Rapporten peker på at kommunene må ta hovedansvaret for å etablere et målrettet og forpliktende samarbeid mellom de ulike sentrumsaktørene. Samtidig må næringslivets aktører samarbeide tettere og mer forpliktende.

– Jeg er enig i at det er viktig med lokalpolitisk engasjement og lederskap for sentrumsutvikling, der handels- og servicenæringenes behov ivaretas gjennom blant annet arealplanlegging, infrastrukturutbygging og bydrift, sier Sanner.

I rapporten foreslås det at eksterne handelsetableringer må begrenses, og ny bolig- og arbeidsplassutvikling må styres mot sentrum. Det er også viktig å sikre god tilgjengelighet med alle transportmidler, samt å organisere, prise og regulere parkeringen i tråd med lokale mål.

Funnene i rapporten er tuftet på dybdestudier i Asker, Drammen, Hamar og Mosjøen, samt en spørreundersøkelse til sentrumsforeninger og plansjefer i de 61 kommunene med tettsteder over 7000 innbyggere.

Les rapporten (PDF, 160s):
Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

Sammendrag av rapport (PDF, 6s):
Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

(Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/nyheterKMD/2014/Foreslar-tiltak-for-sterkere-sentrumshandel.html?id=767079)